تجهیزات کالیبراسیون بنتلی نوادا Bently Nevada

تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E