‍‍‍‍‍سیستم پراکسیمیتی و پراب CTC (Proximity)

در زیر شما می توانید لیست سنسورهای مجاورتی CTC را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

Proximity Probes

  DP1001 DD100170 DD100180 DD100190
سریال

 

  DD100191 DC100130
سریال 

PRO FFv Proximity Probes

  DP1009 DD100970 DD100980 DD100990
سریال

 

  DD100991 DC100930
سریال 

PRO 11 mm Proximity Probes

  DP1007 DD100770 DD100780 DD100790
سریال

 

  DD100791 DC100730
سریال

 

PRO 25 mm Proximity Probes

  DP100851 DD100870 DD100880 DD100890
سریال

 

  DD100891 DC100854
سریال

 

Bently Compatible 8 mm Proximity Probes

  DX3301 DX330170 DX330180 DX190
سریال

 

  DX191 DX330130
سریال 

Bently Compatible FFv Proximity Probes

  DX3309 DX330970 DX330980 DX990
سریال


 

  DX991 DX330930
سریال 

Bently Compatible 11 mm Proximity Probes

  DX3307 DX330770 DX330780 DX790
سریال

 

  DX791 DX330730
سریال

 

Bently Compatible 25 mm Proximity Probes

  DX330851 DX330870 DX330880 DX890
سریال

 

  DX891 DX330854
سریال

 

Proximity Probe Enclosures

  PXE150 PXE150P PXE150T
سریال
 

  PXE250 PXE250P PVP100
سریال
 

  MVP1000 PVR100
سریال 

Proximity Probe Reverse Mount Housing

  DM91000
سریال 

8MM Standard Mounting Bushings

  DM901-1A DM903-1A DM904-1A DM905-1A
سریال 

8MM Metric Mounting Bushings

  DM911-1A DM913-1A DM914-1A DM915-1A
سریال 

5MM FFV Standard Mounting Bushings

  DM923-1A DM924-1A DM925-1A
سریال

 

5MM FFV Metric Mounting Bushings

  DM933-1A DM934-1A DM935-1A
سریال


Mounting Blocks

  DM902-1A DM912-1A DM902-1B DM912-1B
سریال

 

  DM902-2A DM912-2A DM902-2B DM912-2B
سریال

_

 

  DM922-1A DM922-1B DM922-2A DM922-2B
سریال

 

  DM932-1A DM932-1B DM932-2A DM932-2B
سریال

 

Proximity Probe Accessories

  DM937 DM938 DM939
سریال