سنسور لرزش سنج و شتاب سنج صنعتی IMI

شرکت IMI دارای بازه گسترده ایی از محصولات ارتعاش سنج با قیمت مناسب نسبت به دیگر برندها می باشد.

در زیر شما می تونید برخی از سنسورهای لرزش سنج و شتاب سنج صنعتی پرکاربرد شرکت IMI را مشاهده کنید و سایر محصولات ارتعاش سنج این شرکت را می توانید از سایت رسمی شرکت IMI مشاهده کرده و برای ما استعلام قیمت خود را ارسال نمایید.

سایت رسمی شرکت :  www.imi-sensors.com

 

Industrial Accelerometers

607A11-Platinum Stock Products; Low profile industrial ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 10k Hz, side exit, 10-ft integral cable & swiveler base, single point ISO 17025 accredited calibration

Platinum Swiveler® Industrial ICP® Accelerometer
Model: 607A11

607A61-Low profile industrial ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 10k Hz, side exit, 10-ft armored jacketed cable & swiveler base, single point ISO 17025 accredited calibration

Spindler® Industrial ICP® Accelerometer
Model: 607A61

625B02-Ring-style, industrial, ceramic shear ICP® accel, 500 mV/g, 0.2 to 6k Hz, side exit, 2-pin conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Low Frequency Industrial ICP® Accelerometer
Model: 625B02

608A11-Platinum Stock Products; Low-cost, general purpose, industrial ceramic shear ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 10k Hz, top exit, 10-ft integral cable, single point ISO 17025 accredited calibration

Platinum Low-cost Industrial ICP® Accelerometer
Model: 608A11

623C01-High-freq., industrial, ceramic shear ICP® accel, 100 mV/g, 0.8 to 15k Hz, top exit, 2-pin conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

High Frequency Industrial ICP® Accelerometer
Model: 623C01

628F01-Platinum Stock Products; General purpose, industrial, quartz shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.3 to 12k Hz, top exit, 2-pin conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Precision Quartz Industrial ICP® Accelerometer
Model: 628F01

604B31-Platinum Stock Products;Triaxial ring-style, industrial, ceramic shear ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 5k Hz, side exit, 4-pin conn., triaxial single point ISO 17025 accredited calibration

Low-cost Triaxial Industrial ICP® Accelerometer
Model: 604B31

626B02-Low freq., industrial, ceramic shear ICP® accel, 500 mV/g, 0.2 to 6k Hz, top exit, 2-pin conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Low Frequency Industrial ICP® Accelerometer
Model: 626B02

626B03-Low freq., industrial, ceramic shear ICP® accel, 1000 mV/g, 0.2 to 6k Hz, top exit, 2-pin conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Low Frequency Industrial ICP® Accelerometer
Model: 626B03

102M205-Pressure Sensor  ICP® pressure sensor, 100 psi, 50 mV/psi, 3/8-24 mtg thd, accel. comp., ground isolated

ICP® Pressure Sensor
Model: 102M205

600A02-Sensor kit, industrial charge output (includes Model 612A01 accel, 045ER010CJ cable & 422E20 charge amp)

High Temperature Industrial Accelerometer Kit
Model: 600A02

602D01-Platinum Stock Products; Low profile, industrial, ceramic shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.5 to 8000 Hz, side exit, 2-pin connector, single point ISO 17025 accredited calibration

Platinum Low-cost Industrial ICP® Accelerometer
Model: 602D01

622B01-Platinum Stock Products; General purpose, industrial, ceramic shear ICP® accel, 100 mV/g, 0.2 to 15k Hz, top exit, MIL type conn., frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Platinum Precision Industrial ICP® Accelerometer
Model: 622B01

621B40-High frequency ceramic shear ICP® accelerometer, 10 mV/g, 1.6 to 30k Hz, titanium case, top exit, 5-44 connector, frequency sweep ISO 17025 accredited calibration

Very High Frequency ICP® Accelerometer
Model: 621B40

HT628F01-Model 628F01 with high temperature range option (+325 F/+163 C)

High Temperature Industrial ICP® Accelerometer
Model: HT628F0