تجهیزات تست و کالیبراسون CTC

در زیر شما می توانید لیست محصولات را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

Test Equipment

  TM1018 DT901-08-S1
سریال

 

Torque Wrench And Fittings

  IT1020 IT102-1A IT102-2A IT102-3A
سریال

 

  IT102-4A IT102-5A IT102-1B IT102-2B
سریال

 

  IT102-3B IT102-4B IT102-1C
سریال

 

Triax Installation Driver

  IT1030 IT103-1A IT103-1B IT103-1C
سریال