سایر برندهای اندازه گیری و آنالیز لرزش

تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه آنالیز لرزش و ارتعاش قابل حمل Vibration Analyzer TPI 9080
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری لرزش Fluke 805 Vibration Meter
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری لرزش Fluke 805 FC Vibration Meter
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری و آنالیز ارتعااش Fluke 810 Vibration Tester
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته