سنسور مناطق پر خطر و بریر CTC

در زیر شما می توانید لیست سنسورهای مناطق پر خطر و بریرهای CTC را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

Class I Div 2 (ATEX Zone 2) Accelerometers

Accelerometer Class I Division 2 (ATEX Zone 2) Standard

  AC923 AC924 AC940 AC944 AC949
سریال سنسور 

  AC950
سریال سنسور 

Accelerometer Class I Division 2 (ATEX Zone 2) Low Capacitance

  AC931 AC933 AC934 AC935 AC936
سریال سنسور 

  TA931 TA935 TA936 TA938
سریال سنسور

 

Intrinsically Safe Accelerometers

Accelerometer Intrinsically Safe Standard

  AC903 AC904 AC970 AC974 AC979
سریال سنسور 

  AC980
سریال سنسور 

Accelerometer Intrinsically Safe Low Capacitance

  AC911 AC913 AC914 AC915 AC916
سریال سنسور 

  TA911 TA915 TA916 TA918
سریال سنسور

 

Intrinsically Safe IECEx Certified Accelerometers

Accelerometer Intrinsically Safe IEC Certified Standard

  AC953 AC954
سریال سنسور


 

Accelerometer Intrinsically Safe IEC Certified Low Capacitance

  AC961 AC963 AC964 AC965 AC966
سریال سنسور 

Barriers 

  IS111-1B IS211 - 1-2 Barriers IS211 - 3-10 Barriers IS211 - 11-20 Barriers
سریال سنسور


 

  IS131-1C IS231 - 1-2 Barriers IS231 - 3-10 Barriers IS231 - 11-20 Barriers
سریال سنسور


 

  IS141-1B SSB9100 SSB9200
سریال سنسور