سیگنال کاندیشنر شتاب ارتعاشات متریکس (METRIX 5535 Accelerometer Signal Conditioners)

سیگنال کاندیشنر شتاب ارتعاشات متریکس (METRIX 5535 Accelerometer Signal Conditioners)
  • سیگنال کاندیشنر شتاب ارتعاشات متریکس (METRIX 5535 Accelerometer Signal Conditioners)
  • سیگنال کاندیشنر شتاب ارتعاشات متریکس (METRIX 5535 Accelerometer Signal Conditioners)
  • سیگنال کاندیشنر شتاب ارتعاشات متریکس (METRIX 5535 Accelerometer Signal Conditioners)

مدل 5535 بدون صفحه نمایش بر روی دستگاه می باشد.

نوع خروجی: 4-20 mA

زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.