سیستم مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada Monitoring System 3500

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور دما بنتلی نوادا Bently Nevada 350065 16-Channel Temperature Monitor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور دما بنتلی نوادا Bently Nevada 3500/60 6-Channel Temperature Monitor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور لرزش بنتلی نوادا 176449-02  Bently Nevada 3500/42M Proximitor/Seismic Monitor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور بنتلی نوادا Bently Nevada 3500/22M Transient Data Interface
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
رک بنتلی نوادا 14 اسلات Bently Nevada Rack 3500/05 Slot 14
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
ماژول IO مانیتور 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada 3500 Overspeed Detection IO Module 133396-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
ماژول I/O مانیتور بنتلی نوادا Bently Nevada 4-Channel Relay I/O Module 125720-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت منبع تغذیه مانیتورینگ لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Power Supply 3500/15
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Process Variable Monitor 3500/62
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada 4-Channel Relay Module 3500/32
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور ارتعاش بنتلی نوادا Bently Nevada Standard Rack Interface Module (RIM) 3500/20
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Proximitor Monitor Module 3500-40 176449-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
ماژول IO مانیتور 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada ModbusRS232RS422 IO Module 125736-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
ماژول I/O مانیتور 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Data Manager I/O Module 125760-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
کارت رله بنتلی نوادا Bently Nevada 3500/33 16-Channel Relay Control Module
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
کارت مانیتور لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module 3500/25
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
کارت مانیتور لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Communication Gateway Module 3500/92
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
تجهیزات جانبی مانیتور لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada 3500 FUTURE EXPANSION 128276-01 128275-01