پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Sensor

نوع خروجی: 
ولتاژ
تولید کننده:
ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer